Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Upravni odbor usvojio niz materijala bitnih za dalji uspješan nastavak projekta

Na šestom sastanku Upravnog odbora (UO) projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održanom u Mostaru 24. maja, odobren je niz materijala na kojima su u proteklim mjesecima intenzivno radile projektne radne grupe i koji će doprinijeti daljem uspješnom ostvarivanju projektnih ciljeva.

Uz uvrštavanje iznesenih sugestija i ispravki, Upravni odbor usvojio je Model za integraciju digitalne i poduzetničke ključne kompetencije u nastavu i učenje u osnovnoj i srednjoj školi (ISCED 1,2 i 3), koji će u narednom periodu biti dostavljen nadležnim ministarstvima na dalje postupanje. Dokument je izradila projektna Radna grupa (RG) za digitalno i poduzetničko učenje, a namijenjen je svim nastavnicima osnovnih i srednjih škola i moguće je njegovo korištenje izravno u nastavi i učenju. Razvoj i primjena poduzetničkih i digitalnih kompetencija na svim razinama obrazovanja u BiH predstavlja jedan od odgovora na izazove koji se događaju u društvu brzih tehnoloških promjena i ekonomskog razvoja.

UO usvojio je i Prijedlog mogućnosti uvođenja sustava praćenja diplomiranih studenata u BiH, koji će takođe u narednom periodu biti dostavljen nadležnim vlastima na dalje postupanje. Studije praćenja maturanata i diplomiranih studenta obično su fokusirane na proces tranzicije diplomiranih učenika iz obrazovnog sustava na tržište rada i na primjenu stečenih kompetencija u praksi. Koristi od studija praćenja su prepoznate na međunarodnoj razini te je odavno pokrenuta inicijativa Evropske unije za uvođenje unificiranog sustava praćenja studenata, a praćenje se vrši kroz više dimenzija: koristi za tržište rada, predviđanja potreba za vještinama i znanjima, informacije o potrebama određenih sektora te uloga institucija u procesu zapošljavanja.

Uz usvajanje Trećeg izvještaja o napratku projekta (oktobar 2021. – mart 2022.), Prijedloga realizacije zaključaka usvojenih na prethodnim sastancima UO i Zapisnika sa prošlog sastanka, Upravni odbor je primio k znanju i Informaciju o nominacijama više od 60 studijskih programa sa javnih univerzeta koji obrazuju nastavnike, a čiju će reviziju/razvoj projekat podržati. Istovremeno je usvojena i preliminarna lista univerzitetskih nastavnika koji ce proći obuku za razvoj ovih studijskih programa.

Na osnovu informacije o Programu obuka za zaposlene u ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima/agencijama, na sastanku je zaključeno da se svim zainteresovanima omogući prisustvo na obukama.Takođe, nakon razmatranja Informacije o zahtjevima za proširenje radnih grupa, UO je odobrio novopredložene članove uz napomenu da mogu pratiti i učestvovati u radu RG, ali bez mogućnosti glasanja i to na principu on-line prisustva.

Informacija o zaključcima sastanka Radne grupe za eksterne ispite će se razmatrati na narednom sastanku Upravnog odbora, kada će se članovi i izjasniti o iznesenom novom detaljnom planu za sprovođenje eksternog ispitivanja učenika u bh. školama. Periodično eksterno ispitivanje učeničkih postignuća je redoviti postupak za praćenje ishoda obrazovanja u dobro razvijenim obrazovnim sistemima u EU i u svijetu. Ovakva ispitivanja omogućuju donositeljima odluka praćenje stanja u obrazovanju i planiranje razvoja zasnovanog na valjanim, pouzdanim i objektivnim podacima.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.