Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Raznolikost i multisektorski pristup kao prednost Radne grupa za karijernu orijentaciju u iznalaženju najboljih rješenja

Radna grupa (RG) za karijernu orijentaciju intenzivno nastavlja sa svojim radom u okviru projekta Evropske unije Obrazovanje za zapošljavanje u BiH. Na šestom sastanku RG, koji je održan u Neumu 24. i 25. marta 2022, finaliziran je Revidirani koncept karijerne orijentacije u BiH koji će na narednom sastanku Upravnog odbora projekta biti ponuđen na odobrenje.

Revidirani koncept će se koristiti kod izrade strategija za budući razvoj karijerne orijentacije u zemlji, te će omogućiti sticanje vještina vođenja karijere kako kod mladih, tako i kod odraslih, dok će fokus biti na praćenju potreba tržišta rada.

„Ovaj dokument na čijoj finalizaciji smo aktivno radili u Neumu je značajan i može imati važne implikacije kako na buduće obrazovne politike i strategije, tako i na samu obrazovnu praksu. Naime, na osnovu ovog koncepta namjeravamo razviti niz obuka, priručnika i alata koji će se omogućiti njegovu implementaciju u praksi“, izjavio je Saša Niklanović, ključni ekspert i vođa Komponente „Prelazak s obrazovanja na posao“ na projektu Obrazovanja za zapošljavanje u BiH.

Najbitnija promjena u Revidiranom konceptu karijerne orijentacije podrazumijeva činjenicu da se ovaj koncept sada odnosi se na sve dobne skupine. Time se ovaj koncept približava modernim konceptima i praksi cjeloživotnog učenja koja je u državama Evropske unije već jako razvijena. Cjeloživotno učenje je sastavni dio života u savremenim društvima. Brze promjene u ekonomiji, digitalnoj tehnologiji te na tržištu rada čine neophodnim razvoj karijerne orijentacije za sve starosne skupine, a od pojedinca se kontinuirano traži sticanje novih znanja i vještina.

O značaju cjeloživotnog učenja i karijerne orijentacije u savremenom svijetu u Neumu su govorili i članovi RG koji su istakli značaj prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, ali i potrebu za kontinuiranim obrazovanjem odraslih kako bi nastavili biti traženi na tržištu rada koje se sve ubrzanije mijenja

„Kroz aktivnosti ove radne grupe, projekat radi na tome da pomogne pojedincu u vođenju vlastite karijere, odnosno pomaže mu da se dodatno usmjeri i isporfilira shodno svojim kompetencijama, mogućnostima i zahtjevima tržišta“, naglasila je Amira Borovac, inspektorica za obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kanotona (BPK) Goražde te članica RG za karijernu orijentaciju.

Amira Borovac ističe da Revidirani koncept karijerne orijentacije obuhvata i neke nove sadržaje i segmente koji do sada nisu postojali u BiH, kao što je ideja o uvođenju karijernih centara ili kutaka u BiH, odnosno servisa za mlade i odrasle koji bi imao jedan multisektorski pristup, kako iz aspekta zavoda za zapošljavanje tako i iz aspekta obrazovne struke.

„Stvaranjem karijernih centara ili kutaka bitno bi se smanjilo donošenje pogrešnih odluka kada je u pitanju odabir budućeg zanimanja. To bi omogućilo korisnicima i da prepoznaju veći broj mogućih zanimanja u odnosu na trendove koji često postoje u društvu i nameću šta je u kom trenutku viđeno kao popularno ili prosperitetno. Vrijeme je pokazalo da je mnogo ljudi pogriješilo zanimanje i rade posao koji ne vole. Mislim da dobra karijerna orijentacija može doprinijeti da se postigne taj balans između želja pojedinca i potreba tržišta, naravno uvijek u skladu sa nečijim sposobnostima i afinitetima. Sve to bi uticalo na smanjenje ovolikog broja nezaposlenih“, izjavila je Biljana Begović, ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde te članica ove radne grupe. Biljana Begović, koja je po struci psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mladima i njihovoj profesionalnoj orijentaciji, ističe da će se rezultati rada ove RG imati i značajnu primjenu u daljem radu ministarstva na čijem čelu se nalazi, a koje ima ambiciju da prati evropske obrazovne tokove.

ističe da će se rezultati rada ove RG imati i značajnu primjenu u daljem radu ministarstva na čijem čelu se nalazi, a koje ima ambiciju da prati evropske obrazovne tokove.

Uzimajući u obzir multisektorski pristup cijeloj problematici, članovi RG za karijernu orijentaciju dolaze iz različitih obrazovnih institucija u BiH, ministarstava obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pedagoških zavoda, kao i institucija koje se bave pitanjima zapošljavanja.

Jovana Janković, članica je ove RG ispred JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, koja radi na poslovima istraživanja tržišta rada i karijernog usmjeravanja.

„Ustanova za koju radim davno je prepoznala značaj karijerne orijentacije, jer jako je bitno snažnije povezati obrazovanje i tržište rada. Kad je budućnost u pitanju, otvara se niz pitanja, kao na primjer šta uraditi sa licima koja su već jako dugo u evidenciji nezaposlenih, koja imaju zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada. U rješavanju ovih pitanja upravo karijerna orijentacija može biti od velike pomoći“, izjavila je Jelena Janković, pojasnivši:

„Nas kao instutuciju koja se bavi tržištem rada najviše zanimaju lica koja su završila svoj obrazovni proces i imaju zanimanja koja danas nisu više tražena na tržištu rada. Tržište rada i njegovi zahtjevi se u posljednje vrijeme jako brzo mijenjaju, a nama je bitno da uspješno pratimo te promjene i nezaposlenim licima omogućimo da se što brže prilagode novim uslovima, a to se najefikasnije može uraditi kroz kvalitetnu karijernu orijentaciju.“

U svom dosadašnjem radu RG za karijernu orijentaciju izradila je Analizu karijerne orijentacije u BiH -2021, koja daje detaljnu sliku trenutnog stanja karijerne orijentacije u BiH i koja će biti dostavljena na korištenje svim ministarstvima obrazovanja u zemlji. Nakon finaliziranja Revidiranog koncepta karijerne orijentacije, ova RG pristupiće izradi Strategije karijerne orijentacije, Akcionog plana za implementaciju Strategije i priručnika, koji će biti od velike pomoći profesionalcima. Planirana je takođe i obuka stručnog kadra koji će raditi sa korisnicima, što predstavlja veliku šansu da se u oblasti karijerne orijentacije nastavni kadar i stručni saradnici educiraju i obuče po novoj metodologiji i pristupu koji su usklađeni sa evropskim standardima.

„Implementacija samog koncepta biće dosta izazovna, pred nama je dug put i veliki posao, jer je država veoma složena, a broj nadležnih institucija velik. Ipak, do sada se naš rad odvijao jako dobro. Radna grupa je iznimno motivisana, zainteresovana i aktivna u nastojanjima da prevaziđe sve potencijalne izazove. Svi dokumenti, materijali i outputi koji su do sada razvijeni su rezultat zajedničkog rada, uz dinamično učešće svih članova“, pozitivan je Saša Niklanović.

I sami članovi RG za karijernu orijentaciju svjesni su izazova koji su pred njima, ali mnogi od njih u svojoj raznolikosti i multisektorskom pristupu upravo i vide svoju prednost i mogućnost da kroz kvalitetnu diskusiju te sagladavanje stvari iz više perspektiva dođu do najboljih i najprihvatljivijih rješenja za sve učesnike.