Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Nastavnik kao ključni faktor kvalitetnog obrazovanja

U organizaciji projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, u Tesliću je od 8. do 10. februara 2022. održana trodnevna obuka pod nazivom „Standardi nastavničkog zanimanja i izgradnja profesionalne zajednice“.

Ova obuka rezultat je aktivnosti projektne Radne grupe (RG) za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, koja je intenzivno radila na stvaranju osnove za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika te razvila model studijskih programa za kontinuirano usavršavanje nastavnika koji se temelje na ishodima učenja i ključnim kompetencijama, uključujući preduzetničke i digitalne kompetencije.

Cilj same obuke bio je da se prisutni upoznaju sa razvijenim modelom i instrumentima koji omogućavaju cjeloživotno učenje, odnosno kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika.

„U ova tri dana polaznici obuke imaju priliku dobiti dodatnu edukaciju kako bi im se pomoglo da u svom radnom okruženju i u različitim administrativnim jedinicama osmisle efikasniju i bolju praksu dodatnog usavršavanja nastavnika. Dakle, projekat im daje alate koji mogu olakšati njihovu kasniju intervenciju u obrazovnom sistemu“, pojasnio je Namir Ibrahimović, direktor OŠ Savfet-beg Bašagić u Sarajevu i savjetnik za kontinuirani profesionalni razvoj na projektu.

Njegov kolega Nedim Krajišnik, izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative Step by Step, takođe savjetnik za kontinuirani profesionalni razvoj na projektu, naglasio je sljedeće:

„Polazeći od ideje da je nastavnik ključni faktor kvalitetnog obrazovanja, odnosno da je ulaganje u nastavnika jedini ispravan put za kvalitetan sistem obrazovanja, cilj ove obuke, ali i cijelog dosadašnjeg rada na projektu bio je da se pomogne. Važno nam je da unutar sedam definisanih standarda polaznici obuke razumiju suštinu promjena koje treba da se dese. Standarde nastavničkog zanimanja treba shvatiti kao ključ za unapređenje kompletnog obrazovnog sistema. Oni su osnova da se taj sistem uozbilji i da dobjemo kvalitetnu školu iz koje će djeca izlaziti sa mnogo većim znanjima i kompetencijama.“

Standardi nastavničkog zanimanja koji se predstavljaju na obuci opšteprihvaćeni su u zemljama EU te obuhvataju: planiranje i programiranje, učenje i poučavanje, kreiranje okruženja za učenje, praćenje i vrednovanje, saradnju sa porodicom, saradnji sa zajednicom, profesionalni razvoj i razvoj škole i sistema obrazovanja.

Kroz planirane radionice u okviru obuke razmatraju se svi pomenuti standardi, a zainteresovani učesnici imaju priliku dobiti uputstva i prijedloge o konkretnim koracima koji im mogu omogućiti da u vlastitim sredinama dosegnu određene standarde i potaknu pozitivne promjene. Na obuci su takođe prezentirani i instrumenti procjene nastavničkih potreba, razvijeni na projektu, koji omogućavaju da se ustanove nedostaci u obrazovnom procesu, ali i načini na koji ih je moguće prevazići.

Susretu u Tesliću prisustvovalo je preko 30 učesnika iz cijele BiH, predstavnika ministarstava obrazovanja i predagoških zavoda koji oblikuju i sprovode obrazovne politke koje se tiču kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, predstavnici škola, te članovi projektnih radnih grupa koji su iskazali interes da budu dio ove obuke.

Učesnica obuke u Tesliću Radmila Kocić Ćućić, inače načelnica Odjeljenja za opšte i umjetničko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture RS i članica projektne RG za kontinuirani profesionalni razvoj, smatra da je obuka u Tesliću izuzetno kvalitetno organizovana jer okuplja učesnike iz svih segmenata obrazovnog procesa.

„Razmjena iskustava između učesnika ove obuke je izuzetno korisna u smislu suočavanja sa nizom izazova koji su pred nama, a to je ujedno i proces u kome se najbolje uči. Ovdje mišljenja mogu sučeliti različiti učesnici, od predstavnika ministarstava, pedagoških zavoda, direktora škola do direktnih praktičara u nastavi tj. nastavnika. Ministarstvo iz kog dolazim je posljednju strategiju obrazovanja uradilo za perod 2022.-2030. godina, a u njoj profesionalni razvoj zauzima jedan od osnovnih strateških postulata u cilju dobijanja boljeg kvaliteta obrazovanja“, kaže Radmila Kocić Ćućić i dodaje da je bitno da se iskustva i znanja stečena na ovakvim radionicama pokušaju pretočiti u konkretne korake i praksu u institucijama i ustanovama iz kojih učesnici dolaze.

Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika podrazumijeva pravo i obavezu zaposlenih nastavnika za stalnim profesinalnim usavršavanjem u definisanim poljima. Time se ujednačava kvalitet nastavnika i nastave u različitim obrazovnim ustanovama u zemlji.

Projektna RG za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika sastavljena je prvenstveno od predstavnika ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda odnosno zavoda za obrazovanje. Ova RG djelovala je u okviru projektne Komponente 3 - Reforma početnog i stručnog usavršavanja nastavnika.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.