Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

RG za osposobljavanje nastavnika prihvatila Program obuke nastavnika za implementaciju standarda zanimanja/kvalifikacije koji će biti održan na jesen

Priručnik za implementiranje standarda zanimanja/kvalifikacija u studijske programe u BiH predstavljen je na drugom sastanku Radne grupe (RG) za osposobljavanje nastavnika projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održanom u Banjaluci 17. juna 2022.

Nakon rasprave o prezentiranom Priručniku, članovi RG prihvatili su da se Priručnik, u formi nacrta, koristi za obuke nastavnika za implementaciju standarda zanimanja/kvalifikacije u studijske programe nastavničkog smjera. Zaključeno je i da će se konačna verzija Priručnika doraditi i publicirati nakon provedenih obuka.

Takođe, na sastanku u Banjaluci, predstavljen je Program obuke nastavnika za implementaciju standarda zanimanja/kvalifikacije u studijske programe nastavničkog smjera, kao i Pregled pristiglih nominacija studijskih programa koji će biti revidirani i razvijeni te služiti kao osnova za obuke nastavnika.

Prisutni članovi RG prihvatili su prezentirani Program obuke, koja će pratiti sadržaj Priručnika, a bit će održana kroz tri dvodnevne radionice u periodu od septembra do decembra 2022. Nominacija i odabir studijskih programa će biti završeni do kraja juna, dok će lista odabranih programa i nastavnika biti finalizirana u julu.

U cilju unaprijeđenja reforme obrazovanja nastavnika u BiH, projekat Obrazovanje za zapošljavanje u BiH se fokusira na uspostavljanje modela osposobljavanja nastavnika koji bi predstavljao ključnu referentnu tačku u razvoju programa obuke za nastavničke fakultete zasnovanog na ishodima učenja. Članovi RG za osposobljavanje nastavnika sastavljeni su od predstavnika visokoškloskih institucija, nadležnih ministarstava, kao i pedagoških zavoda.

Na svom prethodnom susretu, održanom u aprilu ove godine, RG za osposobljavanje nastavnika definisila je svoju ciljnu grupu, način korištenja standarda, dokumente i materijale koji će biti razvijeni tokom projekta, kao i vrstu i načine obuke nastavnika na univerzitetima koji će biti obučeni da sami razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.