Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Osposobljavanje i profesionalni razvoj nastavnika bazirati na ishodima učenja

Preko 40 učesnika iz cijele BiH okupilo se na prvom zajedničkom sastanku Radne grupe za osposobljavanje nastavnika i Radne grupe za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika koji je održan u Sarajevu, 21. aprila 2022.

U zajedničkoj sesiji članovima radnih grupa predstavljeni su svi dosadašnji projekti koji su se bavii sličnom tematikom i njihovi rezultati, kao i standardi zanimanja i kvalifikacija za nastavničku profesiju koji su do sada razvijeni. Takođe, članovi projektnog tima predstavili su prisutnima mogući način korištenja pomenutih standarda za razvoj nastavnih planova i programa na visokoškolskim institucijama, kao i za razvoj osnove za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika.

Ove dvije radne grupe djeluju u okviru treće komponente projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ koja se bavi inicijalnim obrazovanjem i profesionalnim razvojem nastavnika. U cilju unaprijeđenja reforme obrazovanja nastavnika u BiH, projektna Komponenta 3 se fokusira na uspostavljanje modela osposobljavanja nastavnika koji bi predstavljao ključnu referentnu tačku u razvoju programa obuke za nastavničke fakultete zasnovanog na ishodima učenja. Takođe, u okviru ove komponente podržava se i razvoj modela studijskih programa za kontinuirano usavršavanje nastavnika koji se temelje na ishodima učenja i ključnim kompetencijama, uključujući preduzetničke i digitalne kompetencije.

U produktivnoj diskusiji tokom individualnih sesije, RG za osposobljavanje nastavnika definisila je svoju ciljnu grupu, način korištenja standarda, dokumente i materijale koji će biti razvijeni tokom projekta, kao i vrstu i načine obuke nastavnika na univerzitetima koji će biti obučeni da sami razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja. Druga radna grupa, koja će se tokom projekta baviti razvojem modela za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i njihovih pilotnih sadržaja, takođe je dogovorila svoj budući način i obim rada.

„Na sastanku u Sarajevu je dogovoreno da će se sljedeći susret ovih radnih grupa održati u junu 2022. Takođe je dogovoreno i da se obje radne grupe prošire sa dodatnim članovima iz obrazovnih institucija, kako bi se upotreba rezultata ovog projekta dodatno ojačala u praksi i kako bi projekat doživio istinsku održivost“, naglasio je tokom susreta u sarajevu, Adi Kovačević, viđa tima projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH.

Članovi RG za osposobljavanje nastavnika sastavljeni su od predstavnika visokoškloskih institucija, nadležnih ministarstava, kao i pedagoških zavoda, dok je RG za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika sastavljena prvenstveno od predstavnika ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda odnosno zavoda za obrazovanje.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.