Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Inicijalno obrazovanje nastavnika: Razvijeni nacrti nastavnih planova i programa za oko 100 studijskih programa nastavničkog smjera na osam javnih univerziteta u BiH

U periodu od septembra do decembra 2022, u organizaciji EU projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održana je obuka nastavnika „Implementacija standarda zanimanja/kvalifikacija nastavnika u studijske programe nastavničkog smjera“ na kojoj su razvijeni nacrti nastavnih planova i programa za oko 100 studijskih programa u okviru deset odabranih studija na osam javnih univerziteta u BiH, i to: Bosanski jezik, Engleski jezik, Matematika/Matematika-fizika/Matematika-informatika, Njemački jezik, Sport, Sociologija/Psihologija-sociologija, Hemija/Hemija-biologija, Turski jezik, Filozofija i Povijest umjetnosti.

Program ove obuke prvenstveno je osmišljen za univerzitetske nastavnike koji izvode nastavu na nastavničkim studijima, a u proteklom periodu uspješno ga je pohađalo i završilo 65 univerzitetskih nastavnika sa osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Učesnica obuke Alica Arnaut, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naglasila je da je ova obuka za Filozofski fakultet u Zenici došla u pravi trenutku, jer imaju u planu inoviranje nastavnih planova i programa, a naročito im je značajna bila po pitanju inovacije predmeta koji razvijaju nastavničke kompetencije (psihologija, pedagogija, didaktika, metodika), kao i odgovarajućeg računanja ETSC kredita. Ona je takođe rekla da su sve prilike za usavršavanje i sticanje novih stučnih znanja vrijedne pažnje te da ih ona i njene kolege s fakulteta nastoje ne propuštati.

„Podaci sa terena nam pokazuju da najveći problem s kvalitetom, u smislu kvalifikacije i kompetencije nastavnika, imaju studijski programi koji obrazuju buduće predmetne nastavnike za izvođenje nastave u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama. Primjećeno je da na tim studijima ima znatno manji broj predmeta i ECTS bodova iz područja psihologije, pedagogije, didaktike i metodikem nego na studijima razredne nastave i umjetničkim akademijama, što se uzelo u obzir i prilikom selekcije nastavnika za obuku i prilikom kreiranja same obuke“, pojasnila je razloge za osmišljavanje i održavanje ovakve obuke Lucijana Boban, ekspertica za inicijalno osposobljavanje nastavnika na projektu Obrazovanje za zapošljavanje, vanredna profesorica latinskog jezika i koordinatorica kvaliteta na Sveučilištu u Mostaru.

Krajnji cilj obuke bio je da prisutni univerzitetski nastavnici steknu saznanja i vještine koje bi im omogućile da samostalno razvijaju studijske programe bazirane na ishodima učenja koji se referiraju na određeni standard zanimanja/kvalifikacije nastavnika. Obuka je održana kroz tri dvodnevne radionice u okviru kojih se obrađene sljedeće teme: upravljanje procesom izrade nastavnog plana i programa, implementacija standarda zanimanja/kvalifikacije nastavnika u nastavni plan i program uz kreiranje dvopredmetnih studija te ispunjavanje kriterija za akreditaciju koji se odnose na postupak donošenja i periodične revizije studijskih programa te na sadržaj i provedbu nastavnog plana i programa.

Komentarišući značaj tema koje su obrađene tokom obuke, Ivana Zečević, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i ekspertica za inicijalno osposobljavanje nastavnika na projektu Obrazovanje za zapošljavanje, pojasnila je da je obuka je ponudila izlazak iz zadatih okvira i bolje razumijevanje funkcije inicijalnog obrazovanja nastavnika. Polaznici su detaljno informisani o postojanju i značaju dokumenata o standardima zanimanja i kvalifikacija, kao i o načinu njihovog korištenja kako bi se pravilno izradili nastavnički planovi i programi koji će omogućiti sticanje odgovarajućih profesionalnih kompetencija.

„U okviru obuke naglašeno je da su predmeti koji razvijaju nastavničke kompetencije jednako važni kao i predmeti koji razvijaju i produbljuju znanja o materiji koju će u budućnosti određeni nastavnik da predaje. Do sada su sa nastavničkih studija mahom izlazili kadrovi dobro informisani o nauci koju treba da podučavaju, ali ne i o načinu na koji treba da je podučavaju. Takođe, radili smo i na podrobnijem razumijevanju dvopredmetnih studija, a polaznicima je data matrica po kojoj se izrađuju i jednopredmetni i dvopredmetni studiji u koje se inkorporiraju nastavničke kompetencije“, istakla je Ivana Zečević.

I Luciana Boban naglasla je da je obuka prilagođena nastavničkim studijima najviše po pitanju dvopredmetnosti, što bi nastavnicima omogućilo da u budućnosti predaju dva predmeta u osnovnim i srednjim školama. Kada su u pitanju najznačajniji rezultati obuke, Luciana Boban je rekla:

„Među bitnim rezultatima obuke treba istaći činjenicu da je na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru već u postupku izrada dva nova dvopredmetna studijska programa biologije i hemije te matematike i fizike, čiji će se nastavni plan i program temeljiti na rezultatima održanih radionica. Takođe, u kontekstu rezultata do kojih se došli tokom ove obuke, Sveučilište u Mostaru će u svojoj proljetnoj reviziji unaprijediti programe svojih već postojećih dvopredmetnih studija.“

Nakon sprovedene obuke, od ukupno osam, na čak pet javnih univerziteta prvi put će se kreirati sistem dvopredmetnih studija, na dva univerziteta će se unaprijediti postojeći sistem, dok će se na jednom nastojati kreirati nastavnički modul za dva fakulteta koja dijele iste predmete koji nose nastavničke kompetencije.

Emir Muhić, vanredni profesor na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i učesnik obuke, rekao je da je njemu i njegovim kolegama obuka bila izuzetno korisna, ponudiviši im priliku za vlastito usavršavanje, bolju spoznaju aktuelnih dešavanja i trendova u oblasti obrazovanja, ali i uvijek bitne kontakte i razmjenu mišljenja i iskustava sa kolagama sa drugih univerziteta.

„Obuka je bila posebno korisna u kontekstu razumijevanja principa na osnovu kojeg se računaju ECTS krediti, razumijevanja silabusa, kao i poveznica savremenog obrazovnog procesa sa aktuelnim tržištem rada. Zanimljiva nam je bila i priča o interdisciplinarnosti, horizontalnoj povezanost sa drugim srodnim katedrama na univerzitetu, o dvopredmetnosti. Mislim da je bitno osvijestiti mogućnost studiranja različitih materija kako bi naši budući kadrovi bili tržišno konkurentniji“, rekao je Emir Muhić i dodao da sve pomenute mogućnosti trebaju i odgovarajući zakonski okvir da bi se realizovale.

U narednom periodu planira sa svojim kolegama koji su prisustvovali obuci, organizovati radionicu na kojoj bi i ostalim kolegama sa katedre prenijeli dobivene informacije, a nije isključena ni mogućnost simpozija gdje bi se stečena znanja mogla prenijeti i predstavnicima ostalih fakulteta Univeriziteta u Banjaluci.

Jedna od važnih komponenti cijelog projekta Obrazovanje za zapošljavanje bila je izrada metodologije implementiranja standarda zanimanja/kvalifikacije nastavnika u studijske programe nastavničkog smjera. Stoga je u svom dosadašnjem radu stručni projektni tim, u saradnji i kroz djelovanje projektne Radne grupe za osposobljavanje nastavnika, izradio Priručnik za implementiranje standarda zanimanja/kvalifikacije u Bosni i Hercegovini, prema kojem je izrađen i Program provedene obuke.

Na održanim radionicama je korišten nacrt navedenog Priručnika, pri čemu će konačna verzija Priručnika u Prilogu sadržati i primjere nacrta nastavnih planova i programa urađenih na radionicama.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.