Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Jačanje ljudskih resursa: Upravni odbor usvojio Prijedlog liste kvalifikacija i standarda zanimanja koji će biti razvijeni u okviru projekta

Peti sastanak Upravnog odbora (UO) projekta Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini održan je u online formatu, 28. aprila 2022. Na sastanku je usvojen Prijedlog liste kvalifikacija i standarda zanimanja koji će biti razvijeni u okviru projekta.

Prijedlog se odnosi na standarde zanimanja i studijske programe u okviru šest industrijskih sektora, a to su: mašinstvo, ICT, poljoprivreda, šumarstvo i drvna tehnologija, prehrana te turizam i ugostiteljstvo. Ovaj model ima za cilj podrżati razvoj ljudskih resursa kroz povećanje kvalitete nastave i direktne potpore gospodarstvu.

Na sastanku je članovima UO predstavljen i dat na uvid i niz materijala koji su u proteklim mjesecima razvijeni na projektu, poput Nacrta Trećeg izvještaja o napretku projekta i Prijedloga Modela za integraciju digitalne i poduzetničke ključne kompetencije u nastavu i učenje u osnovnoj i srednjoj školi (ISCED 1,2 i 3), koji će biti dorađeni u skladu sa primjedbama i sugestijama članova UO te dostavljeni na usvajanje na narednom sastanku.

Takođe, predstavljen je i Prijedlog mogućnosti uvođenja sistema praćenja svršenih studenata u BiH kao polazni materijal za diskusiju i pripremu okruglog stola kojeg je projekat, u cilju unapređenja sistema praćenja, najavio za juni ove godine.

Prijedlog revidiranog Modela pravilnika za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja (RPL) takođe je dat na uvid Upravnom odboru. Model će biti detaljno razmatran na velikom okruglom stolu koji će se, u uskoj saradnji sa Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), održati 02. juna u Sarajevu i na kojem će se okupiti javne i privatne visokoškolske ustanove, nadležna ministarstva i agencije. Ovim Modelom pravilnika o priznavanju prethodnog učenja uređuju se svrha, opšti uslovi, načini, postupak odlučivanja, minimalni kriteriji i organi za provođenje postupka priznavanja prethodnog učenja stečenog kroz neformalno obrazovanje i informalno učenje na visokoškolskim ustanovama u BiH. Nakon finalizacije, Model će biti dat na usvajenje UO projekta, a potom i dostavljen na korištenje obrazovnim ustanovama u BiH.

Naredni sastanak Upravnog odbora projekta Obrazovanje za zapošljavanje planiran je za 24 maj 2022 i odrzaće se u Mostaru, kada se očekuje i zvanično usvajanje predstavljenih materijala.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.