Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Jačanje upravljačkih kapaciteta u obrazovnim institucijama kroz program obuka iz savremenih obrazovnih politika

Na drugom sastanku Radne grupe (RG) za razvoj ljudskih resursa projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH, održanom u Sarajevu, 16. decembra, razmotren je i podržan Operativni plan za provođenje pilot-projekta eksternog ispitivanja učenika u bh. školama.

Na sastanku je prihvaćen i prijedlog izrade općeg okvira za monitoring i evaluaciju razvojnih programa u obrazovanju u BiH na kojem će u budućim mjesecima intenzivno raditi članovi ove Radne grupe.

Takođe, članovi RG analizirali su potrebe za jačanjem upravljačkih kapaciteta u ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima. S tim u vezi, prihvaćen je i prijedlog programa obuka iz savremenih obrazovnih politika namijenjen upravljačkim strukturama u tim institucijama.

Program ovih obuka sadržavat će module u četiri prioritetne oblasti, a to su: Obrazovne reforme i politike, Strateško planiranje i projektni menadžment, Upravljanje promjenama u obrazovnom sistemu i Monitoring i evaluacija reformskih procesa. Program obuka će se početi realizirati nakon što bude prihvaćen i odobren od strane Upravnog odbora projekta.

Jedan o važnijih ciljeva projekta „Obrazovanje za zapošljavanje, BiH“ je unapređivanje ljudskih resursa u obrazovnom sektoru. Iako su ljudski resursi u ministarstvima i obrazovnim ustanovama educirani u okviru svojih stručnih usavršavanja, do sada nije bilo ciljanog i sistematskog osposobljavanja u pomenutim oblastima, koje su relevantne za proces integracije u EU.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.