Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Revidirani koncept karijerne orijentacije u BiH u cilju boljeg vođenja karijere za sve dobne skupine

Nakon izrade Analize stanja karijerne orijentacije u Bosni i Hercegovini, Radna grupa za karijernu orijentaciju projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH pristupila je novom izazovnom zadatku. U pitanju je izrada Revidiranog koncepta karijerne orijentacije u BiH koji će se koristiti kod izrade strategija za budući razvoj karijerne orijentacije u zemlji, ali i u aktivnostima uz pomoć kojih će se sam koncept implementirati (izrada obuka, priručnika itd.)

Izrada Revidiranog koncepta bila je udarna tema kojom se RG za karijernu orijentaciju bavila na svom petom susretu, održanom u Sarajevu 3. i 4. februara 2022.

Na sastanku je ustanovljeno da će Revidirani koncept karijerne orijentacije omogućiti sticanje vještina vođenja karijere kako kod mladih, tako i kod odraslih, a fokus će biti i na praćenju potreba tržišta rada.

Potvrđeno je i da se u BiH termin „profesionalna orijentacija“ odnosi na rad u školama, dok se za rad sa drugim ciljnim grupama koriste različiti termini oko kojih postoje nejasnoće. Stoga je Radna grupa predložila da se, u skladu sa dogovorom država članica EU, u radu projekta koristi termin ‘’karijerna orijentacija’’ u kontekstu ‘’cijeloživotne karijerne orijentacije’’, dok će se termin „profesionalna orijentacija“, kao i do sada, koristiti za rad u školama.

Cjeloživotno učenje je sastavni dio života u savremenim društvima, a i u samoj BiH. Brze promjene u ekonomiji, digitalnoj tehnologiji te na tržištu rada čine neophodnim razvoj karijerne orijentacije za sve starosne skupine, a od pojedinca se kontinuirano traži sticanje novih znanja i vještina.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.