Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Poduzetničke i digitalne kompetencije možemo nazvati kompetencijama 21. stoljeća!

Peti sastanak Radne grupe (RG) za poduzetničke i digitalne kompetencije održan je u Zenici, 27. i 28. februara, a na njemu se radilo na finalizaciji Priručnika za digitalne i poduzetničke kompetencije namijenjenog nastavnicima. Priručnik je izrađen u cilju formiranja poduzetnički i digitalno kompetentnih nastavnika, koji će ga moći koristiti u svom svakodnevnom radu.

Kroz dosadašnje aktivnosti ove Radne grupe, projekat Evropske unije Obrazovanje za zapošljavanje u BiH je nastojao iznaći model kako i na koji način integrisati poduzetničke i digitalne kompetencije u nastavne planove i programe u BiH. Na svojim ranijim sastancima ova RG je, u saradnji sa šest dodatnih stručnih radnih grupa, razvila i definisala ishode učenja za osnovnu i srednju školu koji obuhvataju ove dvije kompetencije i koji su usvojeni od strane Upravnog odbora.

„Jedan od ciljeva projekta je bio da se obrazovni sistemi, odnosno nastavnici u njima, a indirektno i učenici, detaljno upoznaju sa dva okvira EU za poduzetničke i digitalne kompetencije, u kojima su one detaljno izlistane. Danas je cijeli nastavni proces zamišljen tako da je učenik u njegovom središtu, te je digitalne i poduzetničke kompetencije potrebno uključiti u ishode učenja u svim nastavnim planovima i programima“, pojasnila je povodom sastanka u Zenici Vesna Puratić, ekspertica za poduzetničku kompetenciju na projektu Obrazovanje za zapošljavanje u BiH.

Aktivnostima i tematikom kojom se bavila ova RG zadovoljna je i Aida Džaferović, stručna savjetnica za stručno i obrazovanje odraslih u Sektoru za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova (MCP) BiH te članica ove RG.

„Poduzetničku i digitalnu kompetenciju možemo nazvati kompetencijama 21. stoljeća! Bez njih pojedinci nisu više kompetitivni na tržištu rada, što bitno smanjuje njihovu zapošljivost. Stoga mislim da je ova RG uradila dobar posao i da smo napravili dobre i korisne dokumente. Sada, po završetku projekta, ključ je u daljoj implementaciji, jer dokument koji ostaje u ladici postaje bezvrijedan. Zato se iskreno nadamo da će nadležne obrazovne vlasti prepoznati naš rad i kvalitet izrađenih dokumenata te se nadamo njihovoj daljoj implementaciji“, izjavila je Aida Džaferović

Ona je takođe nagasila da je RG za poduzetničke i digitalne kompetencija bila jako produktivna i homogena, da su se članovi vrlo dobro slagali i brzo postizali konsenzus o svim pitanjima, što je i dokaz da su potrebe i problemi slični i da postoji zajednički cilj da se ove kompetencije razviju u obrazovnim sistemima u BiH.

„Rad u ovim radnim grupama je bitan prvenstveno u smislu razmjene znanja, iskustava i potreba. Iz perspektive MCP BiH, koje ima koordinirajuću ulogu u oblasti obrazovanja, jako nam je bitno da čujemo mišljenja, potrebe, vizije kolega koji imaju direktnu nadležnost u oblasti obrazovanja, što nam omogućava da dobijemo uvid i putokaz i za naše buduće aktivnosti“, dodala je Aida Džaferović.

Nakon sastanka u Zenici, u narednom periodu finalizirani Priručnik za digitalne i poduzetničke kompetencije biće dostavljen na usvajanje UO projekta, a potom stavljen na raspolaganje i korištenje obrazovnim vlastima u BiH. U slučaju produženja projekta aktivnosti i rezultati RG za poduzetničke i digitalne kompetencije mogli bi otići i korak dalje, o čemu Vesna Puratić kaže:

„Jedino što za sada nedostaje, a što možemo uraditi u slučaju produženja projekta jeste provođenje obuke nastavnika osnovnih i srednjih škola iz ovih oblasti, za koje su moduli razvijeni i istaknuti u našem priručniku. Takođe, u slučaju produženja projekta, cilj bi bio napraviti i jedan model za prepoznavanje darovitih učenika sa naglaskom na navedene kompetencije, koji je sada u fazi nacrta.“

Radna grupa za poduzetničke i digitalne kompetencije, sastavljena od predstavnika obrazovnih vlasti iz cijele BiH, otpočela je sa radom u septembru 2021. godine s ciljem uključivanja navedenih kompetencija u nastavni kurikulum, i to u skladu sa aktuelnim obrazovnim trendovima i preporukama Evropske unije.

Razvijanjem digitalnih i poduzetničkih kompetencija u obrazovnom sistemu, formiraju se budući kadrovi prilagođeni savremenom tržištu rada, koji imaju proaktivan pristup u rješavanju svakodnevnih izazova u radnom okruženju.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.