Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Jačanjem ljudskih resursa i međusobnom saradnjom gradimo socijalni kapital za budućnost

„Važan resurs moderne ekonomije je ulaganje u ljudski kapacitet, u ljudske resurse! Ljudski potencijal podrazumijeva sposobnosti i vještine zaposlenih. To je zapravo glavni faktor uspješnosti svake organizacije, a ulaganje u ljudske resurse je najisplativije ulaganje u današnje vrijeme. Ono je bitno i za osobni razvoj svakog pojedinca, koji podrazumijeva kontinuirano sticanje novog znanja i iskustva, promjenu stavova, jer usljed razmjene ideja dolazi i do različitog promišljanja“, riječi su Biljane Knezović, šefice Odjela za pravne poslove u Zavodu za školstvo Mostar te članice Radne grupe (RG) za razvoj ljudskih resursa na projektu Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, čiji je četvrti sastanak održan u Neumu, 23. i 24. juna.

Jedan o važnijih ciljeva projekta Obrazovanje za zapošljavanje je unapređivanje ljudskih resursa u obrazovnom sektoru, a u okviru projektne komponente „Razvoj ljudskih kapaciteta u obrazovanju“ radi se na jačanju kapaciteta zaposlenih u institucijama u kojima se kreiraju obrazovne politike u BiH.

„Ova projektna komponenta tiče se generalno osnaživanja ljudskih potencijala u obrazovanju. Naš krajnji cilj je osnažiti donositelje odluka, i to u kontekstu znanja, vještina i kompetencija kada je u pitanju upravljanje obrazovnim politikama te razumijevanje obrazovnih reformi. Takođe, želimo osnažiti ljude iz tih institucija u domenu strateškog promišljanja položaja obrazovanja u odnosu na ostale društvene podsisteme i njihove uzajamne povezanosti“, pojašnjava Jasna Kovačević, vanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i viša ekspertica za razvoj ljudskih resursa u obrazovanju na projektu.

U okviru projektne komponente razvijen je program stručnih obuka namijenjen zaposlenima u ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima i agencijama u BiH. Program je podijeljen u četiri modula, a to su Obrazovne reforme i politike, Strateško planiranje i projektni menadžment, Upravljanje promjenama u obrazovnom sistemu i Monitoring i evaluacija reformskih procesa.

Na dvodnevnom susretu u Neumu održan je drugi modul obuke na temu „Strateško planiranje i projektni menadžment“. Jasna Kovačević o tome kaže:

„S obzirom da u našim uslovima postoji priličan nedostatak znanja i kompetencija iz oblasti strateškog planiranja i menadžmenta, kroz ovu obuku nastojali smo učesnicima ponuditi jedan hodogram kada je u pitanju strateško promišljanje i definisanje strateških dokumenata. Mislim da je radionica bila korisna za učesnike. Otvoreno je jako puno tema koje će oni imati priliku da istraže u svojim sredinama i nakon ovih obuka“.

Program stručnih obuka bavi se stvarnim razvojnim potrebama obrazovnih sistema u BiH i pokriva područja koja se odnose na savremene trendove u obrazovanju u EU. Naglasak je na važnosti razvoja postojećih kapaciteta i stručnog osnaživanja ljudi koji već rade na uticajnim pozicijama u javnim institucijama, kao i na jačanju kapaciteta pojedinaca koji mogu uticati na učinkovitost organizacija, tj. institucija u kojima rade.

Članovi RG za razvoj ljudskh resursa su primarno uposlenici ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, ali za vrijeme trajanja obuka RG djeluje u proširenom sastavu te su u obuke uključene i njihove radne kolege koje se direktno bave izradom strategija i strateških dokumenata kako bi se naučene prakse dalje multiplicirale i snažnije ušle u rad ovih institucija.

Almir Sivro, stručni savjetnik za oblast obrazovanja Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona i član RG za ljudske resurse, takođe smatra da je jačanje ljudskih kapaciteta i učešće na pomenutim obukama jako značajno za uposlenike obrazovnih institucija, jer oni ta stečena znanja dalje diseminiraju prema svojim kolegama, ali i prema nastavnicima, koji ih potom prenose na učenike.

Takođe, Almir Sivro kao veliku prednost članstva u RG za ljudske resurse vidi zajednički rad i saradnju sa drugima te mogućnost neposredne razmjene iskustava.

„Taj rad i saradnja sa drugima, ne samo da je korisna, ona je nama nužna i neophodna. Zašto da svaka administrativna jedinica radi posebno određene zakone i dokumente, ako možemo udružiti snage i puno toga uraditi u kraćem vremenu, oslanjajući se na uzajamna iskustva? Ovi susreti su nam jako korisni jer širimo svoj socijalni kapital, upoznajemo se međusobno i samim tim imamo mogućnost da i u budućnosti lakše stupamo u kontakt i razmjenjujemo korisne informacije i saznanja“, kaže Almir Sivro, i dodaje kako bi želio da se ta saradnja digne na još veći nivo:

„Svi smo svjesni da živimo u komplikovanoj i složenoj državi i da nemamo toliko resursa da ih trošimo bespotrebno. Zato, ako udružimo snage, puno toga možemo uspješnije i lakše uraditi!“

Slično mišljenje o značaju uzajamne saradnje i razmjene iskustava ima i Biljana Knezović:

„Projekti imaju više ciljeva, između ostaloga i da se ljudi povežu, da se vrši razmjena mišljenja, da vidimo šta je negdje drugo dobra praksa i primjenimo je u vlastitim radnim sredinama. Vjerujem da su projekti osmišljeni i kao jedan vid druženja, da izađemo iz tog okvira svakodnevnog uredskog poslovanja, stvaramo neka šira poznanstva, širimo vlastite poglede, ostvarujemo korisne kontakte koji nam ostanu i nakon završetka nekog projekta.“

RG za razvoj ljudskih resursa projekta Obrazovanje za zapošljavanje u BiH sa svojim radom nastavlja u septembru, spremna da se uhvati u koštac sa novim izazovima u radu, ali i sa specifičnostima administrative i političke složenosti zemlje u kojoj živimo.

Jasna Kovačević, viša ekspertica na projektu, kaže da se kroz rad ove RG pokušava potaći konstruktivno razmišljanje, a to je da se pretjerano ne troši energija na stvari na koje se ne može direktno uticati, nego da se pažnja obrati na ono što je moguće uraditi u svakoj administrativnoj jedinici.

„Mnoge prepreke možemo zaobići ukoliko u fokus ovih procesa stavimo, ne ono oko čega se ne slažemo, nego ono oko čega se slažemo, a to je sretno dijete, dijete čiji su talenti i potencijali njegovani. Tome možemo težiti u svakoj sredini u BiH, u svakom entitetu, kantonu, opštini ili školi, a onda imate efekte koji se multipliciraju u cijeloj državi. Naša misija je sretno dijete koje razvija svoje potencijale, a naše područje djelovanja je ono u kojem mi zaista možemo napraviti promjenu!“, zaključuje Jasna Kovačević.

U svrhu prevazilaženja nezaposlenosti i neujednačenosti obrazovnog sistema sa zahtjevima tržišta, cilj projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ je razvijanje ljudskih resursa u skladu sa potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava bh. institucije u unapređenju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i njegovog kvaliteta.