Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

Education for Employment, Bosnia and Herzegovina

Projekat Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hecegovini“

Ukupna vrijednost projekta (EUR): 

2,6 miliona  

Lokacija implementacije projekta: 

Bosna i Hercegovina (BiH) 

Trajanje projekta: 

30 mjeseci (17. septembar, 2020. – 17. mart, 2022.) 

Korisnik projekta: 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Sektor za obrazovanje 

Partneri projekta:   

DAI – Human Dynamics (glavni partner) sa partnerima INNOVA, European Projects Management(EPM) Ltd, i Ekonomski Institut Sarajevo (EIS) 

Ukratko o projektu:

U cilju prevazilaženja visoke stope nezaposlenosti i velike neusklađenosti sistema obrazovanja i osposobljavanja sa potrebama tržišta rada, ovaj projekt će pružiti podršku u oblasti razvoja ljudskih resursa, koji će biti usklađeni sa stvarnim potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Projekt pomaže nadležnim bh. vlastima BiH u poboljšanju kapaciteta i strukture za planiranje obrazovnog procesa i kvaliteta obrazovnih rezultata. „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“ adresira postojeće nedostatke obrazovnog sistema razvojem modernih usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i poboljšanjem kvaliteta kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju, kao i jačanjem kapaciteta ljudskih resursa na svim nivoima obrazovanja. Projekt će osigurati obuku nastavnika i raditi na jačanju kapaciteta obrazovnog osoblja, a razviće i nove studijske programe i kurikulume za nastavničke fakultete na osnovu ishoda učenja, što uključuje moderne nastavne metodologije i ključne kompetencije.

Korisnici projekta:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine; ministarstva obrazovanja (na svim nivoima); Institucije koje se bave pitanjima rada, zapošljavanja i obrazovanja; nastavnici u školama i na univerzitetima; edukatori u centrima za osposobljavanje/učenje i centrima za karijernu orijentaciju; udruženja/poslovne organizacije; građani.

Fokus projekta:

- Povećanje relevantnosti obrazovanja za tržište rada kroz razvoj karijerne orijentacije i kvalitete kvalifikacija u stručnom i visokom obrazovanju;

- Jačanje kapaciteta ljudskih resursa na svim nivoima obrazovanja.

Glavne aktivnosti

- Podrška razvoju strategija karijerne orijentacije u okviru cjeloživotnog učenja u skladu sa politikom cjeloživotne karijerne orijentacije Evropske unije.

- Reforma službi za karijernu orijentaciju s ciljem daljeg razvoja kvalifikacija i standarda na nivou visokog obrazovanja

- Razvoj standarda kvalifikacija i zanimanja u visokom obrazovanju

- Razvoj novog modela za programe inicijalnog obrazovanja i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika - na osnovu ishoda učenja

- Usklađivanje reformi sistema osposobljavanja nastavnika sa mjerama za izgradnju kapaciteta ljudskih resursa, na različitim nivoima obrazovnog sistema

Komponente projekta i očekivani rezultati

- Komponenta 1: Prelazak s obrazovanja na posao

Rezultat 1: Razvijena strategija karijerne orijentacije u okviru cjeloživotnog učenja na nivou nadležnih institucija, a u skladu sa politikom cjeloživotne karijerne orijentacije Evropske unije.

- Komponenta 2: Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu s relevantnošću tržišta rada

Rezultat 2: Dodatno razvijene kvalifikacije i standardi za visoko obrazovanje;

- Komponenta 3: Reforma početnog i stručnog usavršavanja nastavnika

Rezultat 3: Razvijen novi model studijskih programa za početno obrazovanje nastavnika koji je zasnovan na ishodima učenja i u skladu sa relevantnim standardima zanimanja i kvalifikacija;

- Komponenta 4: Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektorur

Rezultat 4: Osnaženi ljudski kapaciteti u obrazovnom sektoru.